loader
Compensare combustibil

Ajutor de stat privind compensarea creșterii prețului la combustibil

Conform H.G. nr. 667/2022 publicată în monitorul oficial în data de 23 mai 2022 a fost aprobată schema de ajutor de stat privind compensarea creșterii prețului la combustibil.

Pentru a putea beneficia de măsura ajutorului de stat,  operatorii de transport au obligația  înregistrării  în sistemul informatizat A.R.R. și  deschiderea contului de formă 50.70.93 „Disponibil al operatorilor economici pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, conform H.G. nr. 667/2022.” la unitatea trezoreriei statului în a cărei rază operatorul de transport își are domiciliul fiscal.

DOCUMENTE CE TREBUIESC ÎNCĂRCATE ÎN PLATFORMA  A.R.R.

ART. 9 (1) În vederea solicitării ajutorului de stat operatorii economici depun la administratorul schemei o cerere de compensare a creșterii prețului la combustibil, potrivit modelului din anexă nr. 1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic: a) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA: b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor, după caz; c) copie de pe dovadă deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (îi), în cazul operatorilor economici stabiliţi în România; d) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i) și (îi); e) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), e), f) și g); f) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexă nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii; g) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexă nr. 2, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a combustibilului , emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi. Borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a combustibilului şi din anexele la facturi; h) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexă nr. 2, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a combustibilului. Acest borderou se întocmeşte pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (îi); k) copie de pe documentul din care reiese deţinerea contului de tipul 50.70 ˝Disponibil din subvenţîi şi transferuri˝ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru operatorii economici stabiliţi în România sau contului bancar pentru operatorii economici stabiliţi în alte state membre; l) copii ale scrisorilor de transport prevăzute în Convenţia privind contractul pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pe şosele – C.M.R., aferente transporturilor pentru care solicită compensarea, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu. (4) Facturile de achiziţie a combustibilului trebuie să conţînă informaţiile prevăzute de Codul fiscal. (5) Facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora sunt emise, de regulă, de staţiile de distribuţie, în situaţia în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor sunt gestionate de către aceste staţîi. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor nu sunt gestionate de staţiile de distribuţie, ci de către terţi, aceştia vor emite facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora. (6) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţîn următoarele informaţîi: staţia de alimentare, dată alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emiţător/receptor, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării. (7) Facturile de achiziţie a combustibilului nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat.

CONDIȚII ELIGIBILITATE

ART. 5 (1) Sunt eligibili pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil, următoarele condiţîi: a) sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene; b) deţîn cel puţîn un vehicul eligibil; c) în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă: (i) nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii; (îi) nu beneficiază de alte compensaţîi pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane; (d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare; e) alimentează vehiculele eligibile după cum urmează: (i) de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor; (îi) din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţînă în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de combustibil aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a creșterii prețului pentru combustibil, să deţînă pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompă de combustibil care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţîn următoarele specificaţîi tehnice: 1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN; 2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul, înainte de a alimenta; 3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea; 4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor; f) nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare. g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile. (2) În sensul prezenței hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în România: a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţînători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţînători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b), operatorii economici deţînători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În sensul prezenței hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene: a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţînă cel puţîn numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat; b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţînători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri; c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b), operatorii economici deţînători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006. (4) În scopul obținerii ajutorului de stat, operatorii economici licenţiaţi în alt stat membru al Uniunii Europene pot să îşi desemneze un reprezentant în baza unei cereri depuse la administratorul schemei. Cererea trebuie însoţită de acceptul scris al persoanei propuse că reprezentant, din care să reiasă îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform prezenței hotărâri. (5) În sensul alin. (1) lit. b), prin deţînător al vehiculelor eligibile se înţelege proprietarul, respectiv locatorul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (6) În sensul prezenței hotărâri, prin card de gestiune a alimentărilor cu combustibil, respectiv inel emiţător/receptor se înţelege dispozitivul electronic utilizat că modalitate de alimentare de către operatorul economic şi sunt valabile doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

×

Bună!

O echipă de profesioniști vă stă la dispoziție. Cu ce vă putem ajuta?

×